POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. PODSTAWOWE INFORMACJE – ZAKRES ZASTOSOWANIA.

Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych otrzymanych przez administratorów danych osobowych od członków społeczności Warszawskiej Grupy .NET w zakresie cyklicznych spotkań pasjonatów technologii .NET (organizowanych za pośrednictwem platformy meetup.com oraz innych mediów społecznościowych).

2. ADMINISTRATOR. DANE KONTAKTOWE.

Administratorami Twoich danych osobowych są:

Wszelkich informacji o przetwarzaniu danych osobowych możesz uzyskać kierując zapytania na adres [email protected]. Pod ten adres, możesz kierować także wszelkie zapytania oraz wnioski (w celu skorzystania z przysługujących Ci uprawnień), o których mowa w części UPRAWNIENIA.

3. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH I ICH KATEGORIE.

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. W przypadku bezpośredniego kontaktu Masz pełną kontrolę nad zakresem udostępnianych nam danych.

4. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZETWARZANIA.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • a) “bieżącego kontaktu, doboru prelegentów na potrzeby organizowanych spotkań w ramach społeczności Warszawskiej Grupy .NET, oraz organizacji takich spotkań – podane przez Ciebie dane (w tym w formularzu CFP (Call for Papers)), w szczególności, imię i nazwisko, doświadczenie, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, mogą być przetwarzane do celu bieżącego kontaktu z Tobą, doboru Twojej osoby jako najodpowiedniejszej, na potrzeby organizowanych spotkań w ramach społeczności Warszawskiej Grupy .NET, czy zaproszenia Cię na organizowane spotkania w ramach społeczności Warszawskiej Grupy .NET, za pośrednictwem platformy meetup.com oraz innych mediów społecznościowych.

PODSTAWA PRAWNA (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Przysługuje Ci prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją wskazaną w części UPRAWNIENIA.

 • b) “promowania w mediach oraz sieci Internet działalności Warszawskiej Grupy.NET” – podane przez Ciebie dane osobowe, mogą być przetwarzane w celu promowania w mediach oraz sieci Internet działalności Warszawskiej Grupy.NET.

PODSTAWA PRAWNA (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Przysługuje Ci prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją wskazaną w części UPRAWNIENIA.

5. ADEKWATNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Już na etapie określania celów przetwarzania Twoich danych osobowych dbamy o to, by przetwarzane przez nią dane były adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, analizując ilość i charakter danych przetwarzanych w ramach danej czynności.

6. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Przy czym, niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości przesłania Ci newslettera, zaproszenia/udziału w spotkaniu społeczności Warszawskiej Grupy .NET.

7. UPRAWNIENIA.

Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • a) prawo dostępu do danych;
 • b) prawo do sprostowania danych;
 • c) prawo do usunięcia danych;
 • d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • e) prawo do przenoszenia danych;
 • f) prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 • g) prawo cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizujemy obowiązki informacyjne względem osób, których dane osobowe przetwarzamy, oraz zapewniamy obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym w szczególności:

 • a) przekazujemy Wam prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY);
 • b) weryfikujemy i zapewniamy możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania dotyczącego przetwarzania danych osobowych;
 • c) Wasze żądania dotyczące danych osobowych realizujemy w terminach i w sposób wymagany przez RODO,
 • d) stosujemy procedury określone w RODO pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych. Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania Otrzymacie od Nas odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. Wszelkie żądania prosimy kierować na dane adresowa wskazane w części ADMINISTRATOR. DANE KONTAKTOWE.

Równocześnie wracamy uwagę, że nie zawsze będziemy mogli zrealizować Wasze żądania, o których mowa powyżej:

 • a) prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO.
 • b) prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy.
 • c) możemy odmówić usunięcia Twoich danych pomimo zgłoszenia przez Ciebie takiego żądania, jeśli zachodzi jeden z wyjątków określonych w przepisach RODO. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • d) w niektórych przypadkach możemy także odmówić uwzględnienia Twojego żądania (np. sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych). Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych Twoich danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie.

8. ODBIORCY DANYCH.

 • Podane przez Ciebie dane przechowywane są w infrastrukturze Administratorów. Równocześnie, Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom, partnerom Warszawskiej Grupy .NET, innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom konferencji społeczności Warszawska Grupa.NET, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania, o których mowa w części CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZETWARZANIA.
 • W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku, którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

9. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Zapewniamy danym osobowym stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. Podane przez Ciebie dane nie będą przetwarzane w celu:

 • profilowania
 • zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 • Niniejsza Informacja ma charakter informacyjny i jest ujawniona w celu realizacji obowiązków informacyjnych określonych w przepisach RODO.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. ZMIANY POLITYKI

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne z uwagi na:

 • nowe przepisy prawa
 • nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych
 • praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzane są dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych.